Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

15 Μαρτίου 2011. Ημέρα σταθμός για τη διαφάνεια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

http://argolidafree.blogspot.com/ Έφτασε λοιπόν η 15 Μαρτίου 2011 και ξεκινά η υποχρέωση των Καλλικρατικών Δήμων να αναρτούν στο διαδίκτυο όλες τις αποφάσεις τους. Ας δούμε το Νόμο και συμπληρώνουμε τις παρατηρήσεις μας. (Αφιερώστε λίγο χρόνο, αξίζει). ΦΕΚ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται....... καθώς και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού 3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.. 4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται: ......... 6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί και οι επί μέρους δαπάνες Υπουργείων, κεντρικών και περιφερειακών δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, 7) πράξεις διορισμού μονομελών οργάνων και συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι τροποποιήσεις αυτών, 8) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, ........... 11) προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων με διαγωνισμό ή με επιλογή, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι προκηρύξεις εξετάσεων υποψη− φίων δικηγόρων, συμβολαιογράφων και άμισθων υποθηκοφυλάκων,......... 16) περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, Άρθρο 3 Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο 1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. ........... Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν. Άρθρο 4 Ισχύς των πράξεων ........... 2. ...πράξεις που κατά τον παρόντα νόμο αναρτώνται στο Διαδίκτυο δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος .......... γ) Σε ό,τι αφορά αποφάσεις και πράξεις των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού από την 15η Μαρτίου 2011 . Και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ συμπληρώνεται: → Όλες οι αποφάσεις δεν εκτελούνται αν δεν αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο et.diavgeia.gov.gr. Mε την ολοκλήρωση της ανάρτησης η κάθε αποφαση αποκτά έναν μοναδικό αριθμό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί. Μπορεί ο Νόμος να μην προβλέπει ποινές για τους παραβάτες, όμως ο σοφός Νομοθέτης (στην προκειμένη περίπτωση) κάνει κάτι πιο απλό, ουσιαστικό και αποτελεσματικό: απαγορεύει την εκτέλεση κάθε πράξης αν δεν έχει προηγουμένως αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Νόμο. Αποτέλεσμα αυτής της πρόβλεψης και απαίτησης του Νόμου είναι ότι π.χ. στο Δήμο Ναυπλιέων (εκτός όλων των άλλων αποφάσεων) θα πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να πάρει πιστοποίηση με τον Μοναδικό Αριθμό Ανάρτησης η απευθείας ανάθεση της δημιουργίας ιστοσελίδας του Δήμου με κόστος 19.000 ευρώ συν ΦΠΑ και με άγνωστο μέχρι στιγμής τον κατασκευαστή. Πιστεύω να αντιλαμβάνεται ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Κωστούρος το "πρόβλημα" και πως θα παρακαμφθεί (κατά τη γνώμη μου πολύ δύσκολα) για να πληρωθεί ο κατασκευαστής. Γι' αυτό φωνάζω τόσο καιρό και κάποιοι με ειρωνεύτηκαν. Από σήμερα λοιπόν αρχίζει η νέα εποχή της Αυτοδιοίκησης, εκτός αν σκαρφιστούν πάλι τίποτα κόλπα και πάνε όλα πίσω. Εγώ πάντως θα παρακολουθώ καθημερινά τις αναρτήσεις των Δήμων και θα σας ενημερώνω

Δεν υπάρχουν σχόλια: