Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

http://argolikianaptiksi.blogspot.com/

Σας παρακαλούμε όπως την 26η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρο 95 Ν. 3463/2006) για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:


Οικονομικά Θέματα:
1. Επί του από 14-1-2010 εγγράφου του Γραφείου Προσόδων του Δήμου Άργους με θέμα: «Διαγραφή ποσών από το βεβαιωτικό κατάλογο της Λαϊκής Αγοράς έτους 2007».
2. Επί του από 14-1-2010 εγγράφου του Γραφείου Προσόδων του Δήμου Άργους με θέμα: «Διαγραφή ποσών από το βεβαιωτικό κατάλογο ετών 2004, 2006, 2007 του Δημοτικού Φόρου επί των ακαθαρίστων εσόδων».
3. Περί αποδοχής ποσού 880,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για προμήθεια από Σχολικές Επιτροπές υλικού αντιμετώπισης του ιού της γρίπης.

Τεχνικά Θέματα:
4. Περί παραλαβής της γεωτεχνικής μελέτης που αφορά το Δημοτικό Σχολείο Ινάχου του Δήμου Άργους.
5. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή Κοινοχρήστου χώρου στο Τ.Δ. Λάλουκα» κ.λ.π.
6. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Ν.Ε. του έργου: «Διανοίξεις Οδών» κ.λ.π.
7. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας στην περιοχή του Άργους» κ.λ.π.
8. Περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων 2009» κ.λ.π.
9. Κατασκευή πεζοδρομίων στα Ο.Τ. Γ313 και Γ314 του Ρ.Σ. πόλης Άργους στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων 2009» κ.λ.π.
10. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού και εγγραφής ποσού 32.000,00 € για την εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφική, Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μελέτη αγωγού διοχέτευσης των όμβριων υδάτων από τις δυτικά κείμενες του Νομού τμήματος του σχεδίου πόλης λεκάνες απορροής σε κατάλληλους αποδέκτες.

Προϋπολογισμοί Νομικών Προσώπων:
11. Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΥΣ».
12. Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ».
13. Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ».
14. Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Νομικού Προσώπου: «ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ».

Απολογισμοί Σχολικών Επιτροπών:
15. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου: «Σχολική Επιτροπή 1ου και 7ου Δημοτικών Σχολείων Άργους».
16. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου: «Σχολική Επιτροπή 1ου και 7ου Νηπιαγωγείων Άργους».
17. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου: «Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Άργους και 2ου και 10ου Νηπιαγωγείων Άργους».
18. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου: «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Αγίου Προκοπίου».
19. Περί εγκρίσεως απολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Νομικού Προσώπου: «Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Άργους».

Αντικατάσταση μελών:
20. Περί αντικαταστάσεως μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΥΣ».
21. Περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου: «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΡΓΟΥΣ».
22. Περί αντικαταστάσεως μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Άργους».
23. Περί εκλογής Προέδρου του Νομικού Προσώπου: «Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Άργους».
24. Περί εκλογής Προέδρου του Νομικού Προσώπου: «ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ».

Τρέχοντα Θέματα:
25. Περί εκδόσεως κανονιστικής απόφασης στα πλαίσια εκτέλεσης έργου (σχετ. η υπ’ αριθ. 7/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής).
26. Περί κατανομής εγκεκριμένου θέσεων και καθορισμού ειδικοτήτων για το επιχειρησιακό σχέδιο παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα Δήμου Άργους (μερική απασχόληση).
27. Περί εκμισθώσεως των υπ’ αριθ. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 23 και 24 Δημοτικών Καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Άργους.
28. Περί εκμισθώσεως του Δημοτικού Καταστήματος του Δημοτικού Πάρκου.
29. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της επιτροπής του Π.Δ. 23/2000/7-2-2002 «Ίδρυση και λειτουργία σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης».
30. Περί συγκροτήσεως επιτροπών παρά του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους για το έτος 2010.
 Επιτροπή Κυκλοφοριακού και Συγκοινωνιών.
 Επιτροπή για το πράσινο, την συντήρηση και ανάπτυξη των Δημοτικών αλσών και κήπων, των υπαιθρίων και κοινοχρήστων χώρων αναψυχής.
 Επιτροπή Λαϊκής Αγοράς.
 Επιτροπή Ισότητας των δύο Φύλλων.
 Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης.
 Επιτροπή για αντιμετώπιση των προβλημάτων των αλλοδαπών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: