Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

χειρότερο από την ταπείνωση ο εξευτελισμός και η κοροϊδία


Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και ανεξάρτητα απασχολουμένους διευκρινίζει, με απόφασή του, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.
χονδρικά ζητάει ένα καρο χαρτιά για ένα επίδομα 350 ευρώ
δείτε ένα από τα δικαιολογητικά να φριΞετε....
Να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.
μα είναι δυνατόν ένας χρεωμένος μικρομαγαζατορας που βάρεσε διάλυση να έχει πλήρως εξοφλημένες όλες τις ασφαλιστικές του εισφορές και τις υποχρεώσεις του;
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΧΑΡΤΟΜΑΝΙ ΠΟ ΘΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΝΑ ΜΑΖΕΨΟΥΝ 
ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ
Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και έχουν καταβάλει την ειδική εισφορά.
Βασική προϋπόθεση είναι, επίσης, οι δικαιούχοι να έχουν εξοφλήσει τις εισφορές τους.
Κριτήρια
Το βοήθημα είναι 360 ευρώ τον μήνα και καταβάλλεται για τρεις τουλάχιστον μήνες από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του ΟΑΕΔ. Για τη χορήγησή του έχουν τεθεί εισοδηματικά κριτήρια, ενώ απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή ορισμένων προϋποθέσεων.
Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος είναι η πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται οι δικαιούχοι κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς.
Ειδικότερα, για όσους ήταν ασφαλισμένοι κατά την 1η Ιανουαρίου 2011, απαιτείται η καταβολή εισφορών τουλάχιστον για ένα έτος στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, εφόσον διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1η Ιανουαρίου 2012, η καταβολή εισφορών τουλάχιστον για δύο έτη στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας για όσους διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ για όσους διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα από 1ης Ιανουαρίου 2014 και εφεξής απαιτείται η καταβολή εισφοράς τουλάχιστον για τρία έτη.
Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για ασφαλισμένους που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και επαναδραστηριοποιούνται εκ νέου μετά την ημερομηνία αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανέναρξης δραστηριότητας.
Σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, θα πρέπει το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει, αθροιστικά, το ποσό των 30.000 ευρώ.
Απαιτούνται επίσης:
 Αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 1η Ιανουαρίου του 2012 και εφεξής, για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήψη του βοηθήματος.
 Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση του φορέα του ή άλλου φορέα μετά τη διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε οποιονδήποτε φορέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 Να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση που του ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β’ βαθμού συγγένειας.
 Να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται.
 Να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.
 Ορίζεται ακόμη ότι ο ασφαλισμένος, που πραγματοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων επαγγελμάτων, δικαιούται βοηθήματος από έναν μόνο φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του.
Η διάρκεια καταβολής του βοηθήματος καθώς και το χορηγούμενο ποσό καθορίζονται από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης και συγκεκριμένα:
 Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 πλήρη έτη, βοήθημα για 3 μήνες.
 Για χρόνο ασφάλισης 5 έως 6 πλήρη έτη, βοήθημα για 4 μήνες.
 Για χρόνο ασφάλισης 7 έως 8 πλήρη έτη, βοήθημα για 5 μήνες.
 Για χρόνο ασφάλισης 9 έως 10 πλήρη έτη, βοήθημα για 6 μήνες.
♦ Για χρόνο ασφάλισης 11 έως 12 πλήρη έτη, βοήθημα για 7 μήνες.
♦ Για χρόνο ασφάλισης 13 έως 14 πλήρη έτη, βοήθημα για 8 μήνες.
♦ Για χρόνο ασφάλισης 15 πλήρη έτη και άνω, βοήθημα για 9 μήνες.
Απόδειξη ταυτοπροσωπίας
Στην περίπτωση χορήγησης βοηθήματος πλέον της μιας φοράς εξετάζεται κάθε φορά η συνδρομή των απαιτούμενων νομίμων προϋποθέσεων, ενώ ο χρόνος ασφάλισης που υπολογίστηκε για την καταβολή του βοηθήματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επαναχορήγησή του.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λήψη του βοηθήματος είναι: αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του δικαιούχου και βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα με την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής. Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας Ελλήνων πολιτών απαιτείται:
 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας. Για πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε., δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
u Για υπηκόους τρίτων χωρών, διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.
 Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (λογαριασμός ρεύματος ή τηλεφώνου ή ύδρευσης).
 Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας (IBAN), στον οποίο είναι μόνος δικαιούχος ή πρώτος, στην περίπτωση, συνδικαιούχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: