Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Άκυρος ο Προϋπολογισμός του Δήμου Ναυπλιέων;

Χθες ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός για το 2011 του Δήμου Ναυπλιέων. Όμως υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί αφού στο πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 6 Μαΐου με θέμα: «ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011» αναφέρετε ως νόμιμη απαρτία σε σύνολο πέντε μελών η παρουσία τεσσάρων και αμέσως από κάτω στον πίνακα γράφονται 6 μέλη με απόντα τον κ. Μπαρού.

Αντιγράφω από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Απόσπασμα Από το Πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Θέμα: «ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011» Στο Ναύπλιο, σήμερα, 6 Μαΐου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 8488/ 02-05-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία μοιράστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 & 63 του Νόμου 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Παναγιώτης Γ. Αναγνωσταράς (Δήμαρχος & Πρόεδρος) 2. Κωστούρος Δημήτριος 3. Χρόνης Νικόλαος 4. Καρέλης Χρήστος 5. Λυκομήτρος Αλέξανδρος ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μπαρού Ραφαήλ Παραθέτω το άρθρο 62 του Νόμου 3852/2010 του Καλλικράτη: Άρθρο 62 Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής 1. Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι.... Επομένως αν έχει διαγραφεί ο κ. Μπαρού και δεν είναι Αντιδήμαρχος τότε σωστά αναφέρεται σε πέντε μέλη τα οποία όμως ήταν όλα παρόντα και όχι τέσσερα. Αν εξακολουθεί να είναι Αντιδήμαρχος ο κ. Μπαρού (όπως γράφεται σαν απών) τότε θα έπρεπε να αναφέρεται σε έξι μέλη και όχι σε πέντε. Είναι σαφές επομένως ότι υπάρχει ανακολουθία σε ότι αφορά τη σύνθεση της Επιτροπής και η απόφαση είναι άκυρη. Αν πρόκειται περί λάθους στην εγγραφή της πρόσκλησης και την απόφαση τότε χρειάζεται διόρθωση και "ορθή επανάληψη" της απόφασης. Διαφορετικά ο ψηφισθείς Προϋπολογισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι άκυρος. Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής: http://et.diavgeia.gov.gr/f/nafplio/ada/4%CE%91%CE%98%CE%9E%CE%A9%CE%9A%CE%A6-%CE%99

Πηγή: http://argolidafree.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: