Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Πλαπούτας και ο Θ. Κολοκοτρώνης καταδικάζονται εις θάνατον<<Αποφασίζει .
1 ) Ο Δ. Πλαπούτας και ο Θ. Κολοκοτρώνης καταδικάζονται εις θάνατον ως ένοχοι εσχάτης προδοσίας ήτοι των κακουργημάτων των ενδιαλαμβανομένων εις το άρθρον του........ του.......Α........ και εις το αρθ........του από 9/21 Φεβρ.1833 Βασιλικού Διατάγματος κατά τα αυτά άρθρα και εις τα δικαστικά έξοδα και των μαρτύρων Δρ. 1047 93/100 ήτοι χιλίας τεσσαράκοντα επτά και......ενενήκοντα τρία
. 2) Η παρούσα απόφαση θέλει εκτελεσθεί εις την εκτός του Φρουρίου Ναυπλίου πλατείαν
. 3) Οι καταδικασθέντες κρίνονται άξιοι της Βασιλικής χάριτος την οποία θέλει ζητήσει επισήμως το Δικαστήριο ήτοι από την αυτού Μεγαλειότητα.
4) Αναβάλλεται η εκτέλεση της παρούσης αποφάσεως μέχρι της εκβάσεως της περί της χάριτος αιτήσεως. 5)
 Ο Βασ. Επίτροπος της Επικρατείας να εκτελέσει την παρούσαν απόφασην. 6 ) Αντίγραφον αυτής να κοινοποιηθεί εις τον επίτροπον της Επικρατείας. Εξεδόθη και εδημοσιοποιήθη εν Ναυπλίω την........... του χιλιοστού οκτακοσιοστού τριακοστού τετάρτου έτους
 * Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Πολυζωίδης) κενό.-
*Α. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ υπογραφή ,-
*Δ.ΣΟΥΤΣΟΣ.υπογραφή,- * Φ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ υπογραφή, -
 *ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ κενό.>>

Δεν υπάρχουν σχόλια: