Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

«ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» | ΓΙΑΤΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΥΝ


ΤOY NIKOY BAΦΕΙΑΔH
Τι νόημα έχουν οι «σ κούπες»,
όταν η ευρωπαϊκή νομοθεσία δένει τα χέρια των Αρχων,και η συντριπτική πλειονότητα
των λαθρομεταναστών αφήνονται ελεύθεροι;
Ο διευθυντής της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής της ΕΛΑΣ, ταξίαρχος Αλ. Δενέκος, περιγράφει το αδιέξοδο
της πολύκροτης επιχείρησης..
Στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των αλλοδαπών που
βρίσκονται παράνομα στη
χώρα μας δυστυχώς δεν
υπάρχουν.
Καταγράφονται μόνο όσοι παρουσιάζονται από
μόνοι τους στις Αρχές και όσοι
συλλαμβάνονται.Εξετάζοντας τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για τα τελευταία επτά
χρόνια, από το 2006 μέχρι
σήμερα, βγάζει κανείς κάποια
συμπεράσματα.
Κατ’ αρχάς, από το 2011
μειώθηκε κατακόρυφα ο
αριθμός των Αλβανών που
συλλαμβάνονται για παράνομη
είσοδο, αφού από τις αρχές
αυτού του έτους καταργήθηκε
η αναγκαιότητα της βίζας και
επιτρέπεται η είσοδος. Μέχρι
τότε οι Αλβανοί καταγράφονταν
ως το 43% του συνόλου των
παράνομα εισερχομένων.
Από τη στιγμή που άνοιξαν
τα σύνορα, έρχονται πλέον
στη μεγάλη τους πλειονότητα
νόμιμα, με αποτέλεσμα το
ποσοστό των παράνομα
εισερχομένων να υποχωρήσει
στο 12% του συνόλου.

Την τελευταία επταετία
καταγράφονται 773.823
συλλήψεις για παράνομη
είσοδο στη χώρα μας, μεταξύ
των οποίων: 131.000 οι
οποίοι δηλώνουν Αφγανοί,
54.000 Πακιστανοί, 53.000
Ιρακινοί, 34.000 Παλαιστίνιοι,
31.000 Σομαλοί, 27.000
Μπανγκλαντεσιανοί, 17.000
Αλγερινοί και 7.000 Μαροκινοί.
Το τελευταίο διάστημα
παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση οι
παράνομες είσοδοι προσφύγων
από τη Συρία.
Στο διάστημα 2006 - 2012
υπέβαλαν αίτηση πολιτικού
ασύλου 92.766 αλλοδαποί και
χορηγήθηκε άσυλο σε 1.739
(1,9%). Οι υπόλοιποι 91.027
πήραν τη ροζ κάρτα μέχρι να
εκδικαστεί η αίτησή τους σε
δεύτερο βαθμό, διαδικασία που
κρατούσε έως τώρα μέχρι και
οκτώ χρόνια.
Στο ίδιο διάστημα απελάθηκαν
117.676 αλλοδαποί, εκ των
οποίων οι 83.776 (71%) στην
Αλβανία.
Συνεπώς, στο διάστημα αυτό
προστέθηκαν στον πληθυσμό
656.147 αλλοδαποί, που
παραμένουν στη χώρα.
Σ υ ν ά ν τ η σα τ ον τ α ξ ί α ρ χ ο Α λ έ-
ξανδρο Δενέκο στο γραφείο του, στο κτίριο της
Δ ι ε ύ θ υ νσ η ς Α λ λ ο δ απώ ν σ τ ην Π έ τ ρ ο υ Ρ ά λ λ η ,
στο Ρουφ.
Εφτασα νωρίτερα από το προκαθο-
ρισμένο ραντεβού στην πύλη της Σαλαμινίας,
από την πίσω πλευρά. Εξω από τον υποσταθ-
μό της ΔΕΗ, το πλήθος των σκουπιδιών ορίζει
το σημείο συγκέντρωσης για όσους καθημε-
ρινά σχηματίζουν ουρά για άσυλο. Οι δύο αστυ-
νομικοί της φρουράς ελέγχουν τα στοιχεία μου.
Η οργή τους για τις μισθολογικές περικοπές
ξεχειλίζει. Επισημαίνουν το πλήθος των αλλο-
δαπών που φτάνουν εδώ, τη δυσκολία στην
ε κ τ έ λ ε σ η τ ω ν κ α θ η κ ό ν τ ω ν τ ο υ ς σ τ ι ς π ε ρ ιπ τ ώ-
σεις που έχουν να αντιμετωπίσουν μέχρι και
πεντακόσια άτομα. «Εχουμε και τους εκπρο-
σώπο υ ς τ ω ν Μ ΚΟ κ αι κ άποι ω ν πολ ιτ ι κ ώ ν κ ο μ-
μάτων, που με τα χέρια στη μέση επιθεωρούν
αν εφαρμόζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα»,
λένε ενοχλημένοι. Στο διάστημα που περίμε-
να, τρία πούλμαν με φιμέ τζάμια έφεραν από
5 0 α λ λ ο δ α π ο ύ ς τ ο κ α θ έ ν α , κ υ ρ ί ω ς Α φ ρ ι κ α ν ο ύ ς
και Ασιάτες. Οι πιο πολ λοί αφέθηκαν σε ελά-
χιστο χρόνο ελεύθεροι και ξεχύθηκαν κατά
μπουλούκια στους γύρω δρόμους.
Τι ακριβώς συμβαίνει; Τα επίσημα στοιχεία δεί-
χνουν ότι, από τις δεκάδες χιλιάδες που έχουν συ-
ν ο λ ι κ ά π ρ ο σ α χ θ ε ί μ ε τ ο ν « Ξ έ ν ι ο Δ ί α » , π ο σ ο σ τ ό μ ι-
κ ρ ό τ ε ρ ο τ ο υ 10 % κ ρ α τ ε ί τ α ι . Ο ι υ π ό λ ο ι π ο ι 2 6 . 4 0 0 ,
που αφήνονται ελεύθεροι, είναι νόμιμοι;
Πολύ απλά, αν έχουν υπηρεσιακό σημείω-
μα του οποίου δεν έχει λήξει η προθεσμία των
30 ημερών, αυτό θεωρείται νομιμοποιητικό έγ-
γραφο. Ή αν έχουν υποβάλει αίτηση πολιτι-
κ ο ύ α σ ύλ ο υ κ αι δ ε ν έ χ ε ι τ ε λ εσ ι δι κ ή σ ε ι , οπό τ ε
έχουν τη ροζ κάρτα.
Δηλαδή όσοι καθημερινά περάσουν παράνομα
τα σύνορα και εφοδιαστούν αυθημερόν με το
υπηρεσιακό σημείωμα διοικητικής απέλασης,
σύμφωνα με το οποίο πρέπει να εγκαταλείψουν
τη χώρ α ε ν τός 30 ημερ ών με δικά τους μέσα, εί-
ναι από τη στιγμή εκείνη νόμιμοι;
Μπορώ να σας εξηγήσω τους λόγους για τους
οποίους, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αφήνο-
νται οι περισσότεροι ελεύθεροι, που κυκλοφο-
ρούν όχι νόμιμα, αλλά με χαρτιά. Για όσο χρο-
νικό διάστημα έχουν ισχύ τα έγγραφά τους,
δεν μπορούν να συλληφθούν. Υπάρχουν άρ-
θρα που η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να
εφαρμόζει. Οι δύο βασικοί νόμοι για τους αλ-
λοδαπούς είναι οι 3386/2005 και 3907/2011. Ας
ξεκινήσουμε από τον πρώτο. Στο άρθρο 76,
στην παράγραφο 4, ορίζεται ότι, στην περίπτω-
σ η πο υ δ ε ν κ ρ ί ν ε τ αι ύ ποπ τ ο ς φ υ γ ή ς ο α λ λ ο δ α-
πός ούτε επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη, δί-
δεται σε αυτόν προθεσμία 30 ημερών να ανα-
χωρήσει από τη χώρα. Και υπάρχουν και περι-
πτώσεις που έχει καταδικαστεί κάποιος για
κλοπές και δεν θεωρείται επικίνδυνος για τη
δημόσια τάξη.
Ομως κανένας δεν φεύγει. Και όταν κάποιος συλ-
ληφθεί ξανά, ενώ έχει λήξει η χρονική προθε-
σμία που είχε για να εγκαταλείψει τη χώρα, παίρ-
νει νέα προθεσμία 30 ημερών, κάτι που μπορεί
να επαναλαμβάνεται επ’ αόριστον...
Κάθε Αρχή που συλλαμβάνει είναι υποχρεω-
μ έ ν η ν α ξ ε κ ι ν ή σ ε ι α υ τ ή ν τ η δι α δι κ α σ ί α α π ό τ η ν
αρχή. Ο νόμος λέει ότι, στην περίπτωση που ο
αλλοδαπός δεν κρίνεται ύποπτος φυγής, είμα-
στε υποχρεωμένοι να του δώσουμε προθεσμία
30 μέρες να αποχωρήσει οικειοθελώς. Υποπτος
φυγής νομικά θεωρείται κάποιος που εσύ πρέ-
πει να τον κρατήσεις και αυτός προσπαθεί να
φύγει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε
α κ ρ ι β ώ ς τ ο α ν τ ί θ ε τ ο. Ή ό τ α ν ε ί ν α ι ε π ι κ ί ν δυ ν ο ς
για τη δημόσια τάξη. Ολοι αυτοί οι άνθρωποι
δεν είναι ποινικοί, βρίσκονται παράνομα στη
χώρα. Το ότι μπήκαν παράνομα στη χώρα δεν
σημαίνει ότι είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια
τάξη, ατομικά. Συνολικά αν το δει κανείς, μπο-
ρεί να είναι επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη,
μετά από έναν αριθμό. Κάθε περίπτωση, όμως,
κρίνεται ατομικά.
Υσ τερα, είναι το ανέφι κ το της επισ τροφής.
Σ υ λ λ α μ β ά ν ε τ α ι κ ά π ο ι ο ς κ α ι σο υ λ έ ε ι « ε ί μ α ι Π α-
λ α ι σ τ ί ν ι ο ς », « ε ί μ α ι Σ ο μ α λ ό ς ». Ε χ ο υ μ ε τ ώ ρ α ν έ ο
κύμα προσφύγων από τη Συρία. Εκεί έχουν
απαγορευτεί οι πτήσεις. Και να θέλει κάποιος
να επιστρέψει, δεν μπορεί, δεν πετάει κανένα
αεροπλάνο. Το άρθρο 78 του 3386/2005 προ-
β λ έ π ε ι τ ην α να σ τ ολ ή τ η ς απ έ λ α σ η ς, ό τ α ν δ ε ν
είναι εφικτή για λόγους ανωτέρας βίας, και την
επιβολή περιοριστικών όρων.
Με τις αιτήσεις ασύλου τι γίνεται;
Συλλαμβάνεται κάποιος αλλοδαπός και υπο-
βάλλει αίτηση ασύλου, ενώ είναι κρατούμε-
νος. Συνήθως αυτό συμβαίνει όταν καταλάβει
ότι έρχεται ο διπλωματικός εκπρόσωπος της
χώρας του και πάει για απέλαση. Μπορούμε
να το ν κ ρ ατ ήσου μ ε μ έ χ ρι τρ ε ι ς μ ήν ε ς και από
εκεί και πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να ανα-
στείλουμε την κράτησή του εάν το αίτημά του
δεν έχει τελεσιδικήσει. Σε ό,τι αφορά τη Διεύ-
θυνση Αλλοδαπών, το 80% των περιπτώσεων
εξετάζονται σε πρώτο βαθμό μέσα στο τρίμη-
νο. Εχει όμως δικαίωμα αυτός να προσφύγει
σε δεύτερο βαθμό και να εξεταστεί από επι-
τροπές οι οποίες υπάγονται στο υπουργείο.
Υπ ή ρ χ α ν μ έ χ ρ ι τ ώ ρ α σ ε π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ο α ρ ι θ μ ό,
ουσιαστικά είναι η υπηρεσία που έχει δημι-
ουργηθεί και τώρα στελεχώνεται.
Από τη στιγμή που θα
δακτυλοσκοπηθούν στα σύνορα (φ. 1)
και θα εφοδιαστούν με το «άσπρο
χαρτί» (φ. 2), διαθέτουν πλέον
νομιμοποιητικά έγγραφα, των οποίων
η ισχύς, ακόμη και εάν έχει λήξει,
ανανεώνεται μετά τις προσαγωγές (φ.
3), οπότε αφήνονται και πάλι
ελεύθεροι (στη δεξιά σελίδα).
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
© ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΒΟΣ
© EUROKINISSI, ΝΙΚΟΣ ΠΗΛΟΣ
1
2
338 ·
Σε ποιες άλλες περιπτώσεις θεωρείται
η επισ τροφή ανέφικτη;
Ο τ α ν τ ο υ ς π ά μ ε σ τ ο π ρ ο ξ ε ν ε ί ο τ η ς χ ώ-
ρας της οποίας έχουν δη λώσει ότι είναι
υ π ή κ ο ο ι , κ α ι ε κ ε ί δ ε ν τ ο υ ς α ν α γ ν ω ρ ί ζο υ ν
ή τους αναγ νωρίζουν, α λ λά δε ν τους εκ-
δίδουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Γιατί συ-
νήθως οι αλλοδαποί δεν συνηγορούν στο
να γυρίσουν στη χώρα τους. Στο 97% των
περιπτώσεων, εάν ο αλλοδαπός δεν θέ-
λει να φύγει, το προξενείο του δεν εκδί-
δει ταξιδιωτικά έγγραφα!
Και ο νέος νόμος, ο 3907/2011;
Στο άρθρο 22, στην πρώτη παράγρα-
φο, προβλέπεται χρονικό διάστημα με-
ταξύ 7 και 30 ημερών για την οικειοθε-
λή αναχώρησή του, χωρίς μάλιστα να
απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον
υπήκοο της τρίτης χώρας. Προσέξτε τι
σημαίνει αυτό: ότι αν πιάσουμε έναν αλ-
λοδαπό για πρώτη φορά, χωρίς να έχει
υποβάλει αίτημα ασύλου και από τη στιγ-
μ ή που π λ ηροί τις προϋποθέσεις να φύ-
γει οικειοθελώς, που σημαίνει ότι έχει
διαβατήριο, πρέπει να τον αφήσουμε
ελεύθερο. Σου λέει «εγώ θέλω να φύγω
οικειοθελώς» και η αστυνομία είναι υπο-
χρεωμένη να εφαρμόσει το νόμο. Και αυ-
τές οι διατάξεις είναι υποχρεωτικές, όχι
δυνητικές. Αυτό το χρονικό διάστημα,
σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο,
μπορεί να παραταθεί για εξαιρετικούς
λόγους μέχρι και για ένα έτος. Οι περισ-
σότεροι έχουν τον συνήγορό τους, που
τους λέει τι δυνατότητες έχουν.
Και αν κάποιος είναι ύποπτος φυγής ή θε-
ωρείται επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή
την εθνική ασφάλεια;
Τότε προβλέπεται στην τέταρτη πα-
ράγραφο πως, κατά περίπτωση, οι Αρχές
μπορεί να του χορηγήσουν μια χρονική
προθεσμία 7 ημερών για να αναχωρήσει
οικειοθελώς και να τον αφήσουν ελεύ-
θερο. Και φτάνουμε στο τελευταίο ση-
μείο, που αφορά τους λόγους για τους
οποίους συναντάτε έξω τους αλλοδα-
πούς. Είναι το άρθρο 24, το οποίο προ-
βλέπει στη δεύτερη παράγραφο ότι οι
α ρ μ ό δι ε ς α σ τ υ ν ο μι κ έ ς α ρ χ έ ς μ ε από φ α-
σή τους μπορούν να αναβάλουν την απο-
μάκρυνση για εύλογο χρονικό διάστη-
μα, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερό-
τητα κάθε περίπτωσης, τη φυσική και δι-
ανοητική κατάσταση του υπηκόου τρί-
τ η ς χ ώ ρ α ς ή γ ι α τ ε χ ν ι κ ο ύ ς λ ό γο υ ς, όπω ς
είναι η έλλειψη μεταφορικών μέσων, η
έλλειψη δυνατότητας απομάκρυνσης ή
λόγω αντικειμενικής αδυναμίας διαπί-
στωσης της ταυτότητάς τους. Οταν έρ-
χεται κάποιος και μας λέει τη μία ότι εί-
ναι Πακιστανός, την άλλη Ιρακινός ή Πα-
λαιστίνιος και δεν μπορούμε να διαπι-
στώσουμε από πού είναι, είναι ένας λό-
γος να αναβάλουμε την απομάκρυνση
μέχρι 6 μήνες, αναβολή που μπορεί να
ανανεωθεί ύστερα από νέα κρίση από
την Αρχή που την εξέδωσε.
Και όσοι έρχονται από μόνοι τους και υπο-
βάλλουν αίτηση ασύλου;
Αυτόματα ο αιτών εφοδιάζεται με μια
ροζ κάρτα, η οποία ανανεώνεται κάθε τρί-
μ ην ο ή ε ξ ά μ ην ο, μ έ χ ρ ι ν α τ ε λ ε σ ι δι κ ή σ ε ι
η απόφαση. Η ροζ κάρτα θεωρείται νο-
μ ι μ ο π ο ι η τ ι κ ό σ τ ο ι χ ε ί ο, ο κ ά τ ο χ ό ς τ η ς δ ε ν
διώκεται, μπορεί να νοικιάσει σπίτι, να
εργαστεί (!), δεν μπορεί όμως να ταξιδέ-
ψει σε ά λ λ η χώρα.
Η ροζ κάρτα μπορεί όμως πολύ εύκολα να
πλαστογραφηθεί, όπως και το υπηρεσια-
κό σημείωμα. Με 50 ευρώ στην Ομόνοια
αγοράζεις ό,τι θέλεις...
Οποιοσδήποτε μπορεί να εξαπατηθεί
και να αγοράσει πλαστά έγγραφα, των
οποίων όμως εμείς τη γνησιότητα μπο-
ρούμε να ελέγξουμε, δεδομένου ότι όλοι
αυτοί δακτυλοσκοπούνται.
Πάντως ο υποδιοικητής του Α/Τ Ραφήνας,
π ο υ είχε ε λ έ γξ ει το π ρ ω ί π ρ ι ν α π ό τα επ ει-
σό δια με τη Χρυσ ή Αυγή τα χαρτιά των αλ-
λ ο δ α π ώ ν μ ι κ ρ ο π ω λ η τ ώ ν, δ η λ ώ ν ε ι π ω ς δ ε ν
μπορούσε επιτόπου να ξέρει αν τα έγγρα-
φα που του έδειχναν είναι γνήσια.
Α λ ήθ ε ι α ε ί ν αι α υ τ ό. Ε δ ώ, σ τ ο Α λ λ ο δ α-
π ώ ν, σ τ ι ς π ε ρ ιπ τ ώ σ ε ι ς πο υ έ χ ο υ μ ε α μ φ ι-
βολία κάνουμε εξακρίβωση, υπάρχουν
τα τεχνικά μέσα.
Τελικά, στις ειδήσεις δημιουργείται η εικό-
να πως το 90% όσων προσάγονται είναι
νόμιμοι. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι
σχεδόν στο σύνολό τους παράνομοι.
Μη σας φαίνεται παράξενο. Απλώς υπάρ-
χει μια νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται.
Αρα ευθύνεται η νομοθεσία για την υπάρ-
χουσα κατάσταση;
Αυτό εννοείται, εμείς κατά καιρούς κά-
νουμε προτάσεις.
Τ ι ν ό η μ α έ χ ο υ ν τ ό τ ε ο ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς « σ κ ο ύ-
πες»; Αφού τους πιάνετε και σε λίγο τους
ξαναφήνετε.
Εμείς ως αστυνομία κάνουμε προτά-
σ ε ι ς να α λ λ ά ξ ε ι ο νό μ ο ς. Η α λ λ α γ ή ό μ ω ς
ενός νόμου είναι μια σύνθετη διαδικα-
σία, πρέπει να έχεις μεταναστευτική πο-
λιτική με διάρκεια χρόνων.
Με όλα αυτά τα στοιχεία που μου είπατε
-αναφέρομαι στις διατάξεις της ισχύουσας
ν ο μ ο θ ε σ ί α ς- π ώ ς μ π ο ρ ε ί ν α α ι σ ι ο δ ο ξ ε ί κ α-
νείς πως η κατάσταση θα βελτιωθεί;
Π ρ έ π ε ι ν α ξ έ ρ ε τ ε ό τ ι α υ τ ο ί ο ι ν ό μ ο ι δ ε ν
εφαρμόζονται αποκλειστικά στην Ελλά-
δα. Πρόκειται για εναρμόνιση με την ευ-
ρωπαϊ κ ή νομοθεσ ία. Η Ε.Ε. ε κδίδε ι οδη-
γίες τις οποίες το κράτος-μέλος οφείλει
na ejarmόzei. ·
«Αν π ιάσουμ ε έ ναν α λ λο δαπό
πρ ώ τη φορά , έχε ι διαβατήριο
και δη λ ώ νε ι ότι θέλ ε ι να φύ γε ι
από τη χώρα οικε ιο θελ ώ ς ,
πρέπε ι να το ν αφήσουμ ε
ελ ε ύθερο . Αυ τό το χρο νικό
διάσ τημα , σ ύμφ ω να μ ε το νόμο ,
μπορε ί να παραταθε ί μ έχρι
και για έ να έ το ς .»

Δεν υπάρχουν σχόλια: