Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ


Πληροφορίες: Ιωάννης Κουλεντιανός (Ειδικός Συνεργάτης) – Τηλ: 2751067663,Fax: 275102495 ,/νση: Κορίνθου23, Άργος 2ος όροφος, e-mail: epanmke@gmail.com
 Νέος κύκλος του προγράμματος ΠΕΠ του ΕΣΠΑ για το έτος 2012 αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του Απριλίου.
Το πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων υφιστάμενων ή νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, τον τουρισμό, το εμπόριο ή την παροχή υπηρεσιών.
 Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι 500 εκατ. ευρώ
. Επιλέξιμες επιχειρήσεις
 Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις (με 2 κλεισμένες δωδεκάμηνες χρήσεις) , καθώς και οι νέες επιχειρήσεις, που λειτουργούν λιγότερο από 2 χρόνια και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις. Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα είναι:
• Να ανήκουν στους τομείς/κλάδους: μεταποίηση (βιομηχανία/βιοτεχνία), τουρισμός, εμπόριο, παροχή υπηρεσιών •Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας διετίας (ή έτους αν λειτουργεί μικρότερο χρονικό διάστημα) να κυμαίνεται από ¤30.000 έως και ¤50.000.000
• Να απασχολούν από 0 έως 250 άτομα προσωπικό •
 Να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν σε ισχύ όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες
Τα ποσοστά ενίσχυσης θα διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί η επένδυση ως ακολούθως
:Για την περιφέρεια Πελοποννήσου και δη για την Αργολίδα το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 50%.
 Για τις μεσαίες μεγέθους επιχειρήσεις το ποσοστό ανέρχεται στο 40%
. Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι :
 Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων (υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ), δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κ.α.
 Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κτλ).
Αγορά εξοπλισμού (ράφια, κλάρκ, έπιπλα, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κτλ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: