Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

Πρόσληψη στο Δήμο Άργους - Μυκηνών

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικάείκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Άργους - Μυκηνών, που εδρεύει στο Άργος, και συγκεκριμένα των παρακάτω ειδικοτήτων:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (15) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (5) ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (2) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων - Σάρωθρο (1) ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Εσκαφέας - Φορτωτής (1) ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Ισοπεδωτής - Γαιών (1) ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων (1) Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αργους - Μυκηνών Δαναού 3 Τ.Κ. 212 00 Άργος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Σαλεσιώτου (τηλ. επικοινωνίας: 27513-60743). 


Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού ( ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 11/11/2011 έως και 21/11/2011. Μπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική ανακοίνωση από την σελίδαΕφημερίδα_της_Υπηρεσίας\Προκηρύξεις\Προσλήψεων Προσωπικού του portal του Δήμου Άργους-Μυκηνών (www.argos.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια: